عاملین و نمایندگان فروش


09109309105 مهندس جامعی (مدیریت فروش) 

09109309109 مهندس سعید ارجمند (کارشناس فروش دفتر کارخانه اصفهان) 

09109309102 مهندس خاکزاد (کارشناس فروش دفتر کارخانه اصفهان)

09109309101 مهندس جویباری (کارشناس فروش دفتر تهران)

09109309103 مهندس لطفی (کارشناس فروش دفتر تهران)